ਬੰਦ ਕਰੋ

ਫ਼ਰਦ ਆਨਲਾਈਨ

ਵਿਜ਼ਿਟ: http://plrs.org.in/

ਫ਼ਰਦ ਕੇਂਦਰ

ਪਹੀਲੀ ਮੰਜ਼ਿਲ, ਤਹਿਸੀਲ ਕੰਪਲੈਕਸ
ਸਥਾਨ : ਕਿਚਲੂ ਚੋਕ | ਸ਼ਹਿਰ : ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ | ਪਿੰਨ ਕੋਡ : 143001