ਬੰਦ ਕਰੋ

ਮੌਤ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ

ਮੌਤ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ

ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਪਰਿਕਿਰਿਆ ਲਈ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਈ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਸੇਵਾ ਪੋਰਟਲ ਤੇ ਜਾਓ

ਵਿਜ਼ਿਟ: http://punjab.gov.in/documents/10191/1035707/Issuance+of+Death+Certificate+%28Urban+area%29.pdf/663e4577-fcb8-4ff8-a529-0387f9a9f576

ਸਥਾਨ : ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਜ਼ੋਨ ਆਫਿਸ | ਸ਼ਹਿਰ : ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ | ਪਿੰਨ ਕੋਡ : 143001