ਬੰਦ ਕਰੋ

ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰੋ

ਵਿਜ਼ਿਟ: http://13.233.214.98:8080/search-api/asr