ਬੰਦ ਕਰੋ

ਆਈਵੀ ਹਸਪਤਾਲ

ਰਾਜਾ ਸੈਂਸੀ ਰੋਡ, ਡੀ ਆਰ ਐਨਕਲੇਵ, ਬਾਲ ਸਕੈਂਡਰ


ਫ਼ੋਨ : 9988749494
ਵੈੱਬਸਾਈਟ : http://www.ivyhospital.com
ਵਰਗ/ਕਿਸਮ: ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ
ਪਿੰਨ ਕੋਡ: 143001