ਬੰਦ ਕਰੋ

ਘੋਸ਼ਣਾਵਾਂ

ਘੋਸ਼ਣਾਵਾਂ
ਸਿਰਲੇਖ ਵਰਣਨ ਤਾਰੀਖ ਸ਼ੁਰੂ ਅੰਤ ਦੀ ਮਿਤੀ ਮਿਸਲ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਪਰਾਧ ਪੀੜਤਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਨਿਰਭਰਾਂ ਲਈ ਮੁਆਵਜਾਂ ਸਕੀਮ, 2017
ਇਹ ਇਕ ਪੀੜਤ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਫੰਡ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚੋਂ ਪੀੜਤ ਜਾਂ
ਉਸਦੇ ਨਿਰਭਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧ ਦੇ
ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਨੁਕਸਾਨ ਜਾਂ ਸੱਟ ਲੱਗੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀਆਂ 
ਦੁਆਰਾ ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਦਾਲਤ ਦੁਆਰਾ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ 
ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ. ਸੈਕਸ਼ਨ 357-ਏ (2) ਅਤੇ (3) ਕਰੋੜ, ਪੀ.ਸੀ.
ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਜਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ 
ਦੁਆਰਾ,ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ।

 
10/01/2020 31/12/2020 ਦੇਖੋ (269 KB)
ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਚੋਣਾਂ ਤੇ ਈਸੀਆਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਰਕਸ਼ਾਪ

ਐਨਰੋਲਮੈਂਟ ਤੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਜ਼ (ਈ 2 ਈ) ਦੀ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਪੀਡਬਲਯੂਡੀ ਦੋਸਤਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ: ਸੀਈਸੀ ਸ਼੍ਰੀ ਸੁਨੀਲ ਅਰੋੜਾ

20/12/2019 31/12/2021 ਦੇਖੋ (322 KB)
ਪੁਰਾਲੇਖ