ਬੰਦ ਕਰੋ

ਚੋਣ ਰੋਲ ਸਾਲ – 2020 ਪਰਵਾਸੀ ਸਭਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਇਕਾਈ: ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ

ਚੋਣ ਰੋਲ ਸਾਲ – 2020 ਪਰਵਾਸੀ ਸਭਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਇਕਾਈ: ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ
ਸਿਰਲੇਖ ਵਰਣਨ ਤਾਰੀਖ ਸ਼ੁਰੂ ਅੰਤ ਦੀ ਮਿਤੀ ਮਿਸਲ
ਚੋਣ ਰੋਲ ਸਾਲ – 2020 ਪਰਵਾਸੀ ਸਭਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਇਕਾਈ: ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ

ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਚੋਣ ਰੋਲ ਸਾਲ – 2020, ਐਨ.ਆਰ.ਆਈ ਸਭਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਇਕਾਈ: ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ.ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਸਭਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ ਚੋਣ

11/03/2020 31/12/2020 ਦੇਖੋ (376 KB)