ਬੰਦ ਕਰੋ

ਪਟਵਾਰੀ ਦੇ ਪੋਸਟਿੰਗ ਅਤੇ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਆਰਡਰ

ਪਟਵਾਰੀ ਦੇ ਪੋਸਟਿੰਗ ਅਤੇ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਆਰਡਰ
ਸਿਰਲੇਖ ਵਰਣਨ ਤਾਰੀਖ ਸ਼ੁਰੂ ਅੰਤ ਦੀ ਮਿਤੀ ਮਿਸਲ
ਪਟਵਾਰੀ ਦੇ ਪੋਸਟਿੰਗ ਅਤੇ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਆਰਡਰ

ਪਟਵਾਰੀ ਦੇ ਪੋਸਟਿੰਗ ਅਤੇ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਆਰਡਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ

14/07/2021 31/12/2021 ਦੇਖੋ (1 MB)