ਬੰਦ ਕਰੋ

ਮਨਰੇਗਾ ਤਹਿਤ ਤਕਨੀਕੀ ਸਹਾਇਕ ਦੀ ਇੰਟਰਵਿਓ ਸੰਬੰਧੀ ਨੋਟਿਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਰਮਾ

ਮਨਰੇਗਾ ਤਹਿਤ ਤਕਨੀਕੀ ਸਹਾਇਕ ਦੀ ਇੰਟਰਵਿਓ ਸੰਬੰਧੀ ਨੋਟਿਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਰਮਾ
ਸਿਰਲੇਖ ਵਰਣਨ ਤਾਰੀਖ ਸ਼ੁਰੂ ਅੰਤ ਦੀ ਮਿਤੀ ਮਿਸਲ
ਮਨਰੇਗਾ ਤਹਿਤ ਤਕਨੀਕੀ ਸਹਾਇਕ ਦੀ ਇੰਟਰਵਿਓ ਸੰਬੰਧੀ ਨੋਟਿਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਰਮਾ

ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੀ ਮਿਤੀ : 19/11/2020 , ਸਮਾਂ : 10 ਵਜੇ

19/11/2020 19/11/2020 ਦੇਖੋ (453 KB)