ਬੰਦ ਕਰੋ

ਡੀ ਐਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੇ ਰਾਤ ਦੇ ਕਰਫਿਓ ਸੰਬੰਧੀ ਆਦੇਸ਼ (ਮਿਤੀ -18-03-2021)

ਡੀ ਐਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੇ ਰਾਤ ਦੇ ਕਰਫਿਓ ਸੰਬੰਧੀ ਆਦੇਸ਼ (ਮਿਤੀ -18-03-2021)
ਸਿਰਲੇਖ ਵਰਣਨ ਤਾਰੀਖ ਸ਼ੁਰੂ ਅੰਤ ਦੀ ਮਿਤੀ ਮਿਸਲ
ਡੀ ਐਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੇ ਰਾਤ ਦੇ ਕਰਫਿਓ ਸੰਬੰਧੀ ਆਦੇਸ਼ (ਮਿਤੀ -18-03-2021)

ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਰਾਤ ਦੇ 11 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸਵੇਰੇ 05:00 ਵਜੇ ਤੱਕ ਅਗਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੱਕ ਰਾਤ ਦੇ ਕਰਫਿਓ ਸੰਬੰਧੀ ਆਦੇਸ਼ (18-03-2021)

18/03/2021 31/03/2021 ਦੇਖੋ (347 KB)