ਬੰਦ ਕਰੋ

ਡੀ ਐਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਪਟਾਕੇ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਬਾਰੇ ਹੁਕਮ

ਡੀ ਐਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਪਟਾਕੇ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਬਾਰੇ ਹੁਕਮ
ਸਿਰਲੇਖ ਵਰਣਨ ਤਾਰੀਖ ਸ਼ੁਰੂ ਅੰਤ ਦੀ ਮਿਤੀ ਮਿਸਲ
ਡੀ ਐਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਪਟਾਕੇ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਬਾਰੇ ਹੁਕਮ

ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੌਕਿਆਂ ‘ਤੇ ਸਮਾਂ

23/10/2022 31/12/2022 ਦੇਖੋ (654 KB)