ਬੰਦ ਕਰੋ

ਕੋਵਿਡ -19 ਐਡੀਸਾਈਨ ਦੁਕਾਨ ਦੀ ਸੂਚੀ

ਕੋਵਿਡ -19 ਐਡੀਸਾਈਨ ਦੁਕਾਨ ਦੀ ਸੂਚੀ
ਸਿਰਲੇਖ ਵਰਣਨ ਤਾਰੀਖ ਸ਼ੁਰੂ ਅੰਤ ਦੀ ਮਿਤੀ ਮਿਸਲ
ਕੋਵਿਡ -19 ਐਡੀਸਾਈਨ ਦੁਕਾਨ ਦੀ ਸੂਚੀ

ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੇ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਡ੍ਰੱਗਜ਼ ਅਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਘਰ-ਘਰ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਹੈ.

25/03/2020 30/04/2020 ਦੇਖੋ (83 KB)