ਬੰਦ ਕਰੋ

ਠਠੇਰਾ ਕਾਰੀਗਰੀ

ਠਠੇਰਾ ਕਾਰੀਗਰ ਇੱਕ ਪਿੱਤਲ ਦੇ ਬਰਤਨ ਨੂੰ ਹਥੋੜੇ ਨਾਲ ਆਕਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੋਇਆ
ਚਿੱਤਰ ਦੇਖੋ ਠਠੇਰਾ ਕਾਰੀਗਰ ਇੱਕ ਪਿੱਤਲ ਦੇ ਬਰਤਨ ਨੂੰ ਹਥੋੜੇ ਨਾਲ ਆਕਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੋਇਆ
ਜੰਡਿਆਲਾ ਗੁਰੂ ਵਿਖੇ ਠਠੇਰਾ
ਚਿੱਤਰ ਦੇਖੋ ਜੰਡਿਆਲਾ ਗੁਰੂ ਵਿਖੇ ਠਠੇਰਾ ਪਿੱਤਲ ਦੇ ਭਾਂਡੇ ਨੂੰ ਸ਼ੇਪ ਦਿੰਦਾ ਹੋਇਆ