ਬੰਦ ਕਰੋ

ਐਨਜੀਓਜ਼ ਲਈ ਸਵੈ-ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਫਾਰਮ

08/02/2021 - 31/12/2021

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਐਨਜੀਓ ਸਾਡੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰੋ. ਇਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਲਈ ਮਦਦਗਾਰ ਹੋਵੇਗਾ.

ਰਜਿਸਟਰੀਕਰਣ ਲਿੰਕ