ਬੰਦ ਕਰੋ

ਜਿਲਾ ਜਨਤਕ ਸੰਬੰਧ ਅਫਸਰ

ਈ-ਮੇਲ : xyz[at]xyz[dot]com
ਅਹੁਦਾ : ਜਿਲਾ ਜਨਤਕ ਸੰਬੰਧ ਅਫਸਰ
ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ : +919914499144
ਲੈਂਡ ਲਾਈਨ ਨੰਬਰ : 0183-2210235
ਫੈਕਸ ਨੰਬਰ : 0183-2210235