ਬੰਦ ਕਰੋ

ਹਸਪਤਾਲ

ਸਰਕਾਰੀ / ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ

ਦੇਖਣ ਲਈ ਕਲਿਕ ਕਰੋ (PDF 184 kb)

ਬੈੱਡ ਦੀ ਉਪਲੱਬਧਤਾ ਸਥਿਤੀ

ਦੇਖਣ ਲਈ ਕਲਿਕ ਕਰੋ 

ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਸਹਾਇਤਾ

ਹੈਲਪਲਾਈਨ 108 ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰੋ