ਬੰਦ ਕਰੋ

ਵਿਭਾਗ

ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਇੱਥੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਵੇਰਵੇ, ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਪਤੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਕੀਮਾਂ ਨਾਲ ਸੂਚੀਬੱਧ ਹਨ।

  1. ਜਿਲ੍ਹਾ ਰੋਜਗਾਰ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬਿਊਰੋ
  2. ਜਿਲ੍ਹਾ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ
  3. ਚੋਣ ਵਿਭਾਗ
  4. ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ
  5. ਖੇਤੀਬਾੜੀ
  6. ਸਿਹਤ
  7. ਸਿੱਖਿਆ