ਬੰਦ ਕਰੋ

ਫਾਰਮ

ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਆਨਲਾਈਨ ਸੇਵਾਵਾਂ| ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਫਾਰਮ ਨੂੰ ਡਾਉਨਲੋਡ ਕਰੋ, ਇਸ ਨੂੰ ਭਰੋ ਅਤੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਮੂਲ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਸਮੇਤ ਕਾਊਂਟਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਬਚਾਅ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਜਾਉ| ਇਹ ਲਿੰਕ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਲਈ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਹੈ ਜੋ ਇਹ ਲਿੰਕ ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹਨ| ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ, ਆਨਲਾਈਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ ਲੋੜੀਂਦੇ ਹਨ, ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ|

Filter Form category wise

ਫਿਲਟਰ

ਫਾਰਮ
ਸਿਰਲੇਖ ਮਿਤੀ ਵਰਣਨ ਪਤਾ View / Download
ਫਾਰਮ   http://punjab.gov.in/e-forms
ਲੋੜੀਂਦਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਈ-ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ   http://edistrict.punjab.gov.in/eda/DocumentsRequired.aspx
ਸਰਕਾਰੀ ਆਦੇਸ਼ 15/08/2018 ਦੇਖੋ (9 MB)