ਬੰਦ ਕਰੋ

ਫਰਦ ਆਨਲਾਈਨ

ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨੀ ਰਿਕਾਰਡ ਉਪਲਬਧ ਹਨ। ਹੋਰ ਵੇਰਵੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਨਾਗਰਿਕ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਲਿੰਕ ਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।

http://104.211.97.242/LRWebCitizen/Default.aspx