ਬੰਦ ਕਰੋ

ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਆਰਡਰ

ਡੀ.ਐਮ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਲਈ ਨਵੇਂ ਕੋਵਿਡ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਸਬੰਧੀ ਆਦੇਸ਼ (ਮਿਤੀ 21-04-2022)

ਡੀ.ਐਮ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਲਈ ਨਵੇਂ ਕੋਵਿਡ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਸਬੰਧੀ ਆਦੇਸ਼ (ਮਿਤੀ 15-03-2022)

ਡੀ.ਐਮ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਲਈ ਨਵੇਂ ਕੋਵਿਡ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਸਬੰਧੀ ਆਦੇਸ਼ (ਮਿਤੀ 25-02-2022)

ਡੀ.ਐਮ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਲਈ ਨਵੇਂ ਕੋਵਿਡ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਸਬੰਧੀ ਆਦੇਸ਼ (ਮਿਤੀ 15-02-2022)

ਡੀ.ਐਮ. ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਲਈ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਕੋਵਿਡ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ (ਮਿਤੀ 14-02-2022)

ਡੀ.ਐਮ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਲਈ ਨਵੇਂ ਕੋਵਿਡ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਸਬੰਧੀ ਆਦੇਸ਼ (ਮਿਤੀ 06-02-2022)

ਡੀ ਐਮ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਲਈ ਨਵੀਆਂ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਆਦੇਸ਼ (ਮਿਤੀ 28-01-2022)

ਡੀ.ਐਮ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਲਈ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਇਕੱਠ ਸਬੰਧੀ ਆਦੇਸ਼ (ਮਿਤੀ 25-01-2022)

ਡੀ.ਐਮ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਲਈ ਨਵੇਂ ਕੋਵਿਡ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਸਬੰਧੀ ਆਦੇਸ਼ (ਮਿਤੀ 16-01-2022)

ਡੀ.ਐਮ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਲਈ ਨਵੇਂ ਕੋਵਿਡ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਸਬੰਧੀ ਆਦੇਸ਼ (ਮਿਤੀ 15-01-2022)

ਡੀ.ਐਮ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਲਈ ਨਵੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਸਬੰਧੀ ਆਦੇਸ਼ (ਮਿਤੀ 11-01-2022)

ਡੀ.ਐਮ. ਨੇ  ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਲਈ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਯਾਤਰੀਆਂ ਲਈ ਨਵੇਂ ਕੋਵਿਡ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਸਬੰਧੀ ਆਦੇਸ਼ (ਮਿਤੀ 11-01-2022)

ਡੀ.ਐਮ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਲਈ ਨਵੇਂ ਕੋਵਿਡ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਸਬੰਧੀ ਆਦੇਸ਼ (ਮਿਤੀ 11-01-2022)

ਡੀ.ਐਮ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਲਈ ਨਵੇਂ ਕੋਵਿਡ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਸਬੰਧੀ ਆਦੇਸ਼ (ਮਿਤੀ 04-01-2022)

ਡੀ.ਐਮ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਲਈ ਕੋਵਿਡ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਸਬੰਧੀ ਆਦੇਸ਼ (ਮਿਤੀ 03-01-2022)

ਡੀ ਐਮ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਲਈ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਨਵੇਂ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਸੰਬੰਧੀ ਆਦੇਸ਼ (ਮਿਤੀ 29-12-2021)

ਡੀ ਐਮ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਲਈ ਨਵੀਆਂ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਆਦੇਸ਼ (ਮਿਤੀ 15-12-2021)

ਡੀ ਐਮ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਲਈ ਨਵੀਆਂ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਆਦੇਸ਼ (ਮਿਤੀ 30-11-2021)

ਡੀ ਐਮ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਲਈ ਨਵੀਆਂ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਆਦੇਸ਼ (ਮਿਤੀ 26-10-2021)

ਡੀ ਐਮ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਲਈ ਨਵੀਆਂ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਆਦੇਸ਼ (ਮਿਤੀ 15-10-2021)

ਡੀ ਐਮ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਲਈ ਨਵੀਆਂ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਆਦੇਸ਼ (ਮਿਤੀ 01-10-2021)

ਡੀ ਐਮ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਲਈ ਨਵੀਆਂ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਆਦੇਸ਼ (ਮਿਤੀ 15-09-2021)

ਡੀ ਐਮ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਲਈ ਨਵੀਆਂ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਆਦੇਸ਼ (ਮਿਤੀ 01-09-2021)

ਡੀ ਐਮ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਲਈ ਨਵੀਆਂ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਆਦੇਸ਼ (ਮਿਤੀ 14-08-2021)

ਡੀ ਐਮ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਨਵੀਆਂ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਆਦੇਸ਼ (ਮਿਤੀ 01-08-2021)

ਡੀ ਐਮ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਲਈ ਨਵੀਆਂ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਆਦੇਸ਼ (ਮਿਤੀ 21-07-2021)

ਡੀ ਐਮ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਲਈ ਨਵੀਆਂ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਆਦੇਸ਼ (ਮਿਤੀ 10-07-2021)

ਡੀ ਐਮ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਲਈ ਨਵੀਆਂ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਆਦੇਸ਼ (ਮਿਤੀ 30-06-2021)

ਡੀ ਐਮ ਦਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਲਈ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਨਵੀਆਂ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਆਦੇਸ਼ (ਮਿਤੀ 24-06-2021)

ਡੀ ਐਮ ਦਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਲਈ ਨਵੀਆਂ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਆਦੇਸ਼ (ਮਿਤੀ 15-06-2021)

ਡੀ ਐਮ ਦਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਲਈ ਨਵੀਆਂ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਆਦੇਸ਼ (ਮਿਤੀ 08-06-2021)

ਡੀ ਐਮ ਦਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਲਈ ਨਵੀਆਂ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਆਦੇਸ਼ (ਮਿਤੀ 25-0-2021)

ਡੀ ਐਮ ਦਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਲਈ ਨਵੀਆਂ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਆਦੇਸ਼ (ਮਿਤੀ 16-05-2021)

ਡੀ ਐਮ ਦਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਲਈ ਨਵੀਆਂ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਆਦੇਸ਼ (ਮਿਤੀ 08-05-2021)

ਡੀ ਐਮ ਦਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਲਈ ਨਵੀਆਂ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਆਦੇਸ਼ (ਮਿਤੀ 04-05-2021)

ਡੀ ਐਮ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰੀ ਅਤੇ ਦਿਹਾਤੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੈਕਟਰ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟਾਂ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਟੀਮ ਗਠਿਤ ਕਰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਆਦੇਸ਼ (ਮਿਤੀ 04-05-2021)

ਡੀ ਐਮ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਨਵੀਆਂ ਕੌਵੀਡ -19 ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਆਦੇਸ਼ (ਮਿਤੀ 02-05-2021)

ਡੀ ਐਮ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਛੋਟਾਂ ਲਈ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਆਦੇਸ਼ (ਮਿਤੀ 01-05-2021)

ਡੀ ਐਮ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਪੋਲਟਰੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਅਤੇ ਮੀਟ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦੇਣ ਸੰਬੰਧੀ ਆਦੇਸ਼ (ਮਿਤੀ-29-04-2021)

ਡੀ ਐਮ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਕੋਵੀਡ-19 ਦੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਸੰਬੰਧੀ ਆਦੇਸ਼ (ਮਿਤੀ-27-04-2021)

ਡੀ ਐਮ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਕੋਵੀਡ -19 ਦੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਸੰਬੰਧੀ ਆਦੇਸ਼ (ਮਿਤੀ-27-04-2021)

ਡੀ ਐਮ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਕੋਵੀਡ -19 ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਆਦੇਸ਼ (ਮਿਤੀ 20-04-2021)

ਡੀ ਐਮ ਦਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਚੋਣਵੇਂ ਸਰਜਰੀਆਂ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਸੰਬੰਧੀ ਆਦੇਸ਼ (ਮਿਤੀ 17-04-2021)

ਡੀ ਐਮ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਕੋਵੀਡ -19 ਦੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਸੰਬੰਧੀ ਆਦੇਸ਼ (ਮਿਤੀ-08-04-2021)

ਡੀ ਐਮ ਦਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸੰਬੰਧੀ ਆਦੇਸ਼ (ਮਿਤੀ 31-03-2021)

ਡੀ ਐਮ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਕੋਵੀਡ -19 ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਗਠਨ ਸੰਬੰਧੀ ਆਦੇਸ਼ (ਮਿਤੀ 30-03-2021)

ਡੀ ਐਮ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਕਰਨ ਲਈ ਤਾਇਨਾਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਬਾਰੇ ਆਦੇਸ਼ (ਮਿਤੀ 30-03-2021)

ਡੀ ਐਮ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸੰਬੰਧੀ ਆਦੇਸ਼ (ਮਿਤੀ 26-03-2021)

ਡੀ ਐਮ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸੰਬੰਧੀ ਆਦੇਸ਼ (ਮਿਤੀ 20-03-2021)

ਡੀ ਐਮ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਨਾਈਟ ਕਰਫਿਊ ਟਾਈਮਿੰਗ ਦੇ ਸੰਬੰਧੀ ਆਦੇਸ਼ (ਮਿਤੀ-19-03-2021)

ਡੀ ਐਮ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਨਾਈਟ ਕਰਫਿਊ ਸੰਬੰਧੀ ਆਦੇਸ਼ (ਮਿਤੀ -18-03-2021)

ਡੀ ਐਮ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸੰਬੰਧੀ ਆਦੇਸ਼ (ਮਿਤੀ- 14.03.2021)

ਡੀ ਐਮ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੇ ਕੋਵੀਡ -19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਵਧਾਨੀ ਅਤੇ ਸਖਤ ਨਿਗਰਾਨੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਸੰਬੰਧੀ ਆਦੇਸ਼ (ਮਿਤੀ 29.01.2021)

ਡੀ ਐਮ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਨਾਈਟ ਕਰਫਿਊ ਸੰਬੰਧੀ ਆਦੇਸ਼ (ਮਿਤੀ -30.12.2020)

ਡੀ ਐਮ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਨਾਈਟ ਕਰਫਿਊ ਵਿਚ ਛੋਟ ਦੇਣ ਸੰਬੰਧੀ ਆਦੇਸ਼ (ਮਿਤੀ- 24-12-2020)

ਡੀ ਐਮ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਨਾਈਟ ਕਰਫਿਊ ਸੰਬੰਧੀ ਆਦੇਸ਼ (ਮਿਤੀ -15.12.2020)

ਡੀ ਐਮ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਚ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ (ਮਿਤੀ 29-11-2020)

ਵਧੀਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਨੇ ਬਾਰਾਂ, ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਮੱਲਾਂ, ਮਲਟੀਪਲੈਕਸ ਦੇ ਉਦਘਾਟਨ ਸੰਬੰਧੀ ਆਦੇਸ਼ (ਮਿਤੀ 12-11-2020)

ਵਧੀਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਨੇ ਸਿਨੇਮਾ ਮੁੜ ਖੋਲ੍ਹਣ ਸੰਬੰਧੀ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ (ਮਿਤੀ 01-11-2020)

ਡੀ ਐਮ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੇ ਸਿਨੇਮਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਸੰਬੰਧੀ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ (ਮਿਤੀ -15.10.2020)

ਡੀ ਐਮ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਮੁੜ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੇ ਸੰਬੰਧੀ ਆਦੇਸ਼ (ਮਿਤੀ -13.10.2020)

ਡੀ ਐਮ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅਨਲਾਕ 5.0 ਸੰਬੰਧੀ ਆਦੇਸ਼ (ਮਿਤੀ -02.10.2020)

ਡੀ ਐਮ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅਨਲਾਕ 4.0 ਸੰਬੰਧੀ ਆਦੇਸ਼ (ਮਿਤੀ -21.09.2020)

ਆਕਸੀਜਨ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਸੰਬੰਧੀ ਆਦੇਸ਼ (ਮਿਤੀ – 16-09-2020)

ਮੌਤ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸੰਬੰਧੀ ਆਦੇਸ਼ (ਮਿਤੀ-16.09.2020)

ਡੀ ਐਮ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅਨਲਾਕ 4.0 ਸੰਬੰਧੀ ਆਦੇਸ਼ (ਮਿਤੀ -09.09.2020)

ਕੋਵਿਡ ਮੋਨੀਟਰਾਂ ਨੂੰ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਆਦੇਸ਼ (ਮਿਤੀ- 09.09.2020)

ਡੇਟਾ ਸੈੱਲ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਨੋਡਲ ਅਫਸਰ ਸੰਬੰਧੀ ਆਦੇਸ਼ (ਮਿਤੀ-09.09.2020)

ਡੀ ਐਮ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸੰਬੰਧੀ ਆਦੇਸ਼ (ਮਿਤੀ -03.09.2020)

ਡੀ ਐਮ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅਨਲਾਕ 4.0 ਸੰਬੰਧੀ ਆਦੇਸ਼ (ਮਿਤੀ-31.08.2020)

ਡੀ ਐਮ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸੰਬੰਧੀ ਆਦੇਸ਼ (ਮਿਤੀ-24.08.2020)

ਡੀ ਐਮ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸੰਬੰਧੀ ਆਦੇਸ਼ (ਮਿਤੀ-22.08.2020)

ਕੋਵਿਡ ਮਾਨੀਟਰਾਂ ਬਾਰੇ ਆਦੇਸ਼ (ਮਿਤੀ-19.08.2020)

ਡੀ ਐਮ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅਨਲਾਕ 3.0 ਸੰਬੰਧੀ ਆਦੇਸ਼ (ਮਿਤੀ – 17.08.2020)

ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਇਤੀਹਾਸ ਸਾੱਫਟਵੇਅਰ ਦੇ ਨੋਡਲ ਅਫਸਰ ਸੰਬੰਧੀ ਆਦੇਸ਼ (ਮਿਤੀ -04.08.2020)

ਇਕੱਲਤਾ ਸਹੂਲਤਾਂ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕੋਵਿਡ -19 ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਗਠਨ ਦੇ ਸੰਬੰਧੀ ਆਦੇਸ਼ (ਮਿਤੀ – 04.08.2020)

ਜਿਮ ਅਤੇ ਯੋਗਾ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਸੰਬੰਧੀ ਆਦੇਸ਼ (ਮਿਤੀ 04.08.2020)

ਡੀ ਐਮ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅਨਲਾਕ 3.0 ਸੰਬੰਧੀ ਆਦੇਸ਼ (ਮਿਤੀ – 01-08-2020)

ਜਲੰਧਰ ਬਾਈਪਾਸ ਨੇੜੇ ਡੇਰਾ ਸੰਤਸੰਗ ਬਿਆਸ ਨੂੰ ਕੁਆਰੰਟੀਨ ਸੈਂਟਰ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਆਦੇਸ਼ (ਮਿਤੀ – 18.07.2020)

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਹਸਪਤਾਲ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਚ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇਹਾਂ ਨੂੰ ਅਚਾਨਕ ਲਿਜਾਣ ਦੀ ਘਟਨਾ ਦੀ ਮੈਜਿਸਟਰੀਅਲ ਜਾਂਚ ਸੰਬੰਧੀ ਆਦੇਸ਼ (ਮਿਤੀ- 18.07.2020)

ਆਈ ਟੀ ਬੀ ਪੀ ਲਈ ਇਮਾਰਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਆਦੇਸ਼ (ਮਿਤੀ- 18-07-2020)

ਡੀ ਐਮ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅਨਲਾਕ 2.0 ਸੰਬੰਧੀ ਆਦੇਸ਼ (ਮਿਤੀ – 03-07-2020)

01.07.2020 ਤੋਂ 30.07.2020 ਤੱਕ ਪੜਾਅ ਦੁਬਾਰਾ ਖੋਲ੍ਹਣ (ਅਨਲੌਕ 2) ਲਈ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਸੰਬੰਧੀ ਆਦੇਸ਼ (ਮਿਤੀ – 30.06.2020)

ਡੀ ਐਮ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸੰਬੰਧੀ ਆਦੇਸ਼ (ਮਿਤੀ – 29-06-2020)

ਡੀ ਐਮ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸੰਬੰਧੀ ਆਦੇਸ਼ (ਮਿਤੀ – 25-06-2020)

ਡੀ ਐਮ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸੰਬੰਧੀ ਆਦੇਸ਼ (ਮਿਤੀ – 24-06-2020)

ਹੋਮ ਕੁਆਰੰਟੀਨ ਸੰਬੰਧੀ ਆਦੇਸ਼ (ਮਿਤੀ- 23.06.2020)

ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਅਤੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਸੰਬੰਧੀ ਆਦੇਸ਼ (ਮਿਤੀ -12.06.2020)

ਹੈਲਪਲਾਈਨ (24 * 7) ਨੰ 1905 ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਸੰਬੰਧੀ ਆਦੇਸ਼ (ਮਿਤੀ- 21.05.2020)

ਕਰਫਿਊ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਸੰਬੰਧੀ ਆਦੇਸ਼ (ਮਿਤੀ – 17.05.2020)

ਡੀ ਐਮ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸੰਬੰਧੀ ਆਦੇਸ਼ (ਮਿਤੀ – 11.05.2020)

ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਲੇਬਰ ਖਰਚ ਐਸ.ਡੀ.ਆਰ.ਐਫ. ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ (ਮਿਤੀ-11.05.2020)

ਡੀ ਐਮ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸੰਬੰਧੀ ਆਦੇਸ਼ (ਮਿਤੀ- 09.05.2020)

ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਭੇਜਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ (ਮਿਤੀ – 09.05.2020)

ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਡਿਊਟੀ ਆਦੇਸ਼ (ਮਿਤੀ- 09.05.2020)

ਛੋਟ ਸੰਬੰਧੀ ਆਦੇਸ਼ (ਮਿਤੀ-07.05.2020)

ਡੀ ਐਮ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸੰਬੰਧੀ ਆਦੇਸ਼ (ਮਿਤੀ – 05.05.2020)

ਪਰਵਾਸੀ ਅੰਦੋਲਨ ਸੁਵਿਧਾ ਕਮੇਟੀ ਸੰਬੰਧੀ ਆਦੇਸ਼ (ਮਿਤੀ-05.05.2020)

ਪਰਵਾਸੀ ਲੇਬਰ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਆਦੇਸ਼ (ਮਿਤੀ- 30-04-2020)

ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਲਈ ਵਿਕਲਪਿਕ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਸਹੂਲਤ ਦੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਸੰਬੰਧੀ ਆਦੇਸ਼ (ਮਿਤੀ – 29.04.2020)

ਡੀ ਐਮ ਅਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੇ ਮਨ੍ਹਾ ਕੀਤੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਆਦੇਸ਼ (ਮਿਤੀ -28.04.2020)

ਡੀ ਐਮ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸੰਬੰਧੀ ਆਦੇਸ਼ (ਮਿਤੀ – 26.04.2020)

ਕਰਫਿਊ ਦੌਰਾਨ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਅਨੁਮਤੀ ਦਾ ਆਨਲਾਈਨ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸੰਬੰਧੀ ਆਦੇਸ਼ (ਮਿਤੀ – 26.04.2020)

ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਾਪ ਵੱਲਹ ਮੰਡੀ ਸੰਬੰਧੀ ਆਦੇਸ਼ (ਮਿਤੀ -26.04.2020)

ਡੀ ਐਮ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸੰਬੰਧੀ ਆਦੇਸ਼ (ਮਿਤੀ – 21.04.2020)

ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਖਰੀਦ ਦੌਰਾਨ ਨਿਗਰਾਨੀ ਸਬੰਧੀ ਆਦੇਸ਼ (ਮਿਤੀ- 21.04.2020)

ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਉਦਯੋਗਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਆਦੇਸ਼ (ਮਿਤੀ- 21.04.2020)

 

ਡੀ ਐਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਖਰੀਦ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸੰਬੰਧੀ ਆਦੇਸ਼ (ਮਿਤੀ -20.04.2020)

ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਈ-ਕਾਮਰਸ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਆਦੇਸ਼. (ਮਿਤੀ -20.04.2020)

ਮੈਰੀਟੋਰੀਓਸ ਸਕੂਲ ਸੰਬੰਧੀ ਆਦੇਸ਼. (ਮਿਤੀ- 19-04-2020)

ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੰਬੰਧੀ ਆਦੇਸ਼ (ਮਿਤੀ – 12.04.2020)

ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਲੇਬਰ ਪਨਾਹ ਘਰ ਬਾਰੇ ਆਦੇਸ਼ (ਮਿਤੀ-11-04-2020)

ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਸੁਵਿਧਾ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕੋਵਿਡ -19 ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਗਠਨ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਆਦੇਸ਼ (ਮਿਤੀ – 11.04.2020)

ਕੋਵਿਡ ਕੇਅਰ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਆਦੇਸ਼ (ਮਿਤੀ -10.04.2020)

ਇਕੱਲਤਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਬੰਧੀ ਆਦੇਸ਼ (ਮਿਤੀ -10.04.2020)

ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਖੇ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਲਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਗਠਨ ਸੰਬੰਧੀ ਆਦੇਸ਼ (ਮਿਤੀ -09-04-2020)

ਕੋਵਿਡ -19 ‘ਤੇ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਬਾਰੇ ਦੀਕਸ਼ਾ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ‘ਤੇ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਸਰਕਾਰੀ ਆਨਲਾਈਨ ਸਿਖਲਾਈ ਕੋਰਸ ਸਬੰਧੀ ਆਦੇਸ਼ (ਮਿਤੀ- 08.04.2020)

ਜੇਲ੍ਹ ਖੋਲਨ ਸੰਬੰਧੀ ਆਦੇਸ਼ (ਮਿਤੀ- 07.04.2020)

ਡੀ ਐਮ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸੰਬੰਧੀ ਆਦੇਸ਼ (ਮਿਤੀ – 29.03.2020)

ਡੀ ਐਮ ਅਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਵਧਾਨੀ ਅਤੇ ਸਖਤ ਨਿਗਰਾਨੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਬਾਰੇ ਆਦੇਸ਼ (ਮਿਤੀ- 29.03.2020)

ਪਟਵਾਰੀ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਗੋ ਦੇ ਡਿਊਟੀ ਸਬੰਧੀ ਆਦੇਸ਼ (ਮਿਤੀ -27.03.2020)

ਡੀ ਐਮ ਅਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ ਲਾਕਡਾਉਨ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸਪਲਾਈ ਸੰਬੰਧੀ ਆਦੇਸ਼ (ਮਿਤੀ – 27.03.2020)

ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਸੰਬੰਧੀ ਆਦੇਸ਼ (ਮਿਤੀ- 25-03-2020)

ਡੀ ਐਮ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸੰਬੰਧੀ ਆਦੇਸ਼ (ਮਿਤੀ- 24.03.2020)

ਡੀ ਐਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ ਲਾਕਡਾਉਨ ਸੰਬੰਧੀ ਆਦੇਸ਼ (ਮਿਤੀ – 22.03.2020)