ਬੰਦ ਕਰੋ

ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ

ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ
ਲੜੀ ਨੰਬਰ ਨਾਮ ਕਦੋ ਤੋ ਕਦੋ ਤੱਕ
1 ਐਲ ਸੈੰਡਰਜ਼ 20-4-1849 31-12-1852
2 ਜੇ. ਡੇਨੀਸਨ 01-01-1853 31-07-1853
3 ਟੀ. ਐਚ. ਕੂਪਰ 01-08-1853 24-04-1860
4 ਏ.ਜੇ. ਫਰਿੰਗਟਨ 25-04-1860 31-05-1866
5 ਜੀ. ਲੇਵਿਨ 01-06-1866 13-06-1867
6 ਟੀ.ਡਬਲਯੂ. ਸਮਾਈਥ 14-06-1867 24-07-1867
7 ਜੀ. ਲੇਵਿਨ 25-07-1867 14-08-1867
8 ਡੀ.ਜੀ. ਬਾਰਕਲੇ 15-08-1867 03-10-1867
9 ਜੀ. ਲੇਵਿਨ 24-10-1867 08-12-1867
10 ਮੇਜਰ ਐੱਚ.ਬੀ. ਉਰਮਸਟਨ 09-12-1867 31-07-1868
11 ਐਲ. ਗ੍ਰਿਫ਼ਿਨ 01-08-1868 13-01-1869
12 ਡੀ. ਫਿਜ਼ਪੈਟਿਕ 14-01-1869 14-03-1869
13 ਡਬਲਯੂ. ਕੋਲਡਸਟਰੀਮ 15-03-1869 15-03-1869
14 ਐੱਫ.ਐਮ. ਬਿਰਚ 16-03-1869 31-07-1869
15 ਜੇ.ਦਬਲੁ. ਗਾਰਡਿਨਰ 01-08-1869 01-09-1870
16 ਐੱਫ.ਐਮ. ਬਿਰਚ 02-09-1870 31-07-1871
17 ਸੀ. ਐਚ. ਹਾਲ 01-8-1871 16-01-1872
18 ਸੀ. ਐਚ. ਮਾਰਸ਼ਲ 17-01-1872 12-04-1872
19 ਸੀ. ਐਚ. ਹਾਲ 13-04-1872 27-05-1872
20 ਜੇ.ਏ. ਮਿੰਟਗੁਮਰੀ 28-05-1872 29-05-1872
21 ਟੀ.ਡਬਲਯੂ. ਸਮਾਈਥ 30-05-1872 10-09-1872
22 ਸੀ. ਐਚ. ਹਾਲ 11-09-1872 02-03-1873
23 ਡਬਲਯੂ. ਕੋਲਡਸਟਰੀਮ 30-03-1873 21-10-1873
24 ਸੀ. ਐਚ. ਹਾਲ 22-10-1873 16-04-1874
25 ਟੀ.ਡਬਲਯੂ. ਸਮਾਈਥ 17-04-1874 30-08-1874
26 ਸੀ. ਮੱਛੀਲੇ 31-08-1874 30-09-1874
27 ਟੀ.ਡਬਲਯੂ. ਸਮਾਈਥ 01-10-1874 01-11-1874
28 ਸੀ. ਐਚ. ਹਾਲ 02-11-1874 070-6-1876
29 ਸੀ. ਆਰ. ਹਾਕਿਨਸ 08-06-1876 20-10-1876
30 ਸੀ. ਐਚ. ਹਾਲ 21-10-1876 13-03-1877
31 ਜੇ.ਡੀ. ਟ੍ਰੇਮਲੇਟ 14-03-1877 17-07-1877
32 ਡਬਲਯੂ. ਪੀ. ਵੁੱਡਵਰਡ 18-07-1877 19-07-1877
33 ਜੇ.ਦਬਲੁ. ਗਾਰਡਿਨਰ 20-07-1877 02-01-1878
34 ਡਬਲਯੂ. ਯੰਗ 03-01-1878 31-01-1878
35 ਜੇ.ਦਬਲੁ. ਗਾਰਡਿਨਰ 01-02-1878 01-09-1878
36 ਸੀ. ਆਰ. ਹਾਕਿਨਸ 02-09-1878 14-11-1878
37 ਜੇ.ਡੀ. ਟ੍ਰੇਮਲੇਟ 15-11-1878 02-02-1879
38 ਸੀ. ਆਰ. ਹੋਕਿੰਗਜ਼ 03-02-1879 01-08-1881
39 ਆਰ. ਕਲਾਰਕ 02-08-1881 03-01-1882
40 ਜੇ.ਦਬਲੁ. ਗਾਰਡਿਨਰ 04-01-1882 01-03-1882
41 ਜੀ. ਆਰ. ਹਾਕਿਨਸ 02-03-1882 21-03-1883
42 ਜੀ. ਨੌਕਸ 22-03-1883 09-06-1884
43 ਸੀ.ਐੱਫ. ਮੈਸਿ 10-06-1884 01-10-1884
44 ਸੀ. ਆਰ. ਹਾਕਿਨਸ 02-10-1884 11-11-1884
45 ਆਰ ਉਦਨੀ 12-11-1884 13-01-1885
46 ਆਰ.ਐਮ. ਲਾਂਗ 14-01-1885 04-09-1886
47 ਜੇ. ਰੋਨੀ 05-09-1886 04-10-1886
48 ਆਰ.ਐਮ. ਲਾਂਗ 05-10-1886 02-09-1888
49 ਜੇ.ਏ. ਗ੍ਰਾਂਟ 03-09-1888 17-10-1888
50 ਆਰ.ਐਮ. ਲਾਂਗ 18-10-1888 15-09-1889
51 ਜੇ.ਏ. ਗ੍ਰਾਂਟ 16-09-1889 18-10-1890
52 ਆਰ.ਐਮ. ਲਾਂਗ 19-10- 1889 02-09-1890
53 ਅਫ਼.ਪੀ. ਜੁਨਗ 01-04-1891 14-10-1892
54 ਸੀ.ਐੱਫ. ਮੈਸਿ 15-10-1892 06-03-1893
55 ਜੇ.ਏ. ਗ੍ਰਾਂਟ 07-03-1893 07-03-1893
56 ਏ. ਹੈਰਿਸਨ 08-03-1893 02-04-1893
57 ਆਰ.ਐਮ. ਲਾਂਗ 0304-1893 25-03-1895
58 ਈ. ਆਰ. ਐਬਟ, ਐਸਕਿਰੀ 27-03-1895 05-04-1895
59 ਏ ਕੇਨਿੰਗਟਨ, ਐਸੋਈਅਰ 05-04-1895 04-03-1896
60 ਕੈਪਟਨ ਸੀ. ਐਮ. ਡੱਲਾਸ 04-04-1896 09-12-1896
61 ਕੈਪਟਨ ਬਰਲਟਨ 09-10 1896 26-12-1896
62 ਕੈਪਟਨ ਸੀ. ਐਮ. ਡੱਲਾਸ 26-12-1896 16-07-1897
63 ਕੈਪਟਨ ਐਚ.ਫੌਕਸ ਸਟ੍ਰਾਂਗਵੇਜ਼ 16-07-1897 17-07-1897
64 ਏ. ਈ. ਮਾਰਟਿਨੀਉ, ਐਕਕੁਆਰ 17-07-1897 20-11-1897
65 ਕੈਪਟਨ ਸੀ. ਐਮ. ਡੱਲਾਸ 20-11-1897 31-03-1898
66 ਡਬਲਯੂ. ਚੇਵੀਜ਼, ਐਸਕੁਆਰ 31-03- 1898 25-08-1898
67 ਐੱਮ. ਐੱਲ. ਵਾਰਿੰਗ, ਐਸਕੁਆਰ 25-08- 1898 25-10-1898
68 W. Chevis, Esquire 25-10-1898 30-07-1899
69 ਏ. ਕੈਲਵਰਟ, ਐਸਕੁਆਰ 30-07- 1899 03-08-1899
70 ਐਲ. ਫ੍ਰੈਂਚ, ਐਸਕੁਆਰ 03-08-1899 23-09-1899
71 ਡਬਲਯੂ. ਚੇਵੀਜ਼, ਐਸਕੁਆਰ 23-09- 1899 05-11-1899
72 ਏ.ਮੀ. ਸਟੋ, ਐਸਕੁਆਰ 05-11-1899 14-07-1900
73 ਏ. ਲੈਂਗਲੀ, ਐਸਕੁਆਰ 14-04-1900 14-05-1900
74 ਏ.ਮੀ. ਸਟੋ, ਐਸਕੁਆਰ 14-05-1900 13-06-1900
75 ਡਬਲਯੂ. ਲੇ ਮਲਨ, ਐਸਕੁਆਰ 13-06-1900 14-11-1900
76 ਜੇ. ਐੱਫ. ਕਾਨਕਲੀ, ਐਸਕੁਆਰ 14-11-1900 20-04-1902
77 ਈ.ਡੀ. ਮੈਕਲੈਗਨ, ਐਸਕੁਆਰ 20-04-1902 06-08-1902
78 ਬੀ.ਐੱਚ.ਬਰਡ,ਐਸਕੁਆਰ 06-08-1902 18-10-1902
79 ਈ.ਡੀ. ਮੈਕਲੈਗਨ, ਐਸਕੁਆਰ 18-10-1902 29-06-1903
80 ਐੱਚ. ਏ. ਸਾਮਾ, ਐਸਕੁਆਰ 30-06-1903 15-10-1903
81 ਈ.ਡੀ. ਮੈਕਲੈਗਨ, ਐਸਕੁਆਰ 16-10-1903 20-04-1904
82 ਐੱਚ. ਏ. ਸਾਮਾ, ਐਸਕੁਆਰ 21-04-1904 18-12- 1904
83 ਓ.ਐਮ. ਕਿੰਗ, ਐਸਕੁਆਰ 20-12-1904 21-07-1905
84 ਐਚ. ਐੱਸ. ਵਿਲਿਅਮਸਨ,ਐਸਕੁਆਰ 22-07-1905 01-09-1905
85 ਓ.ਐਮ. ਕਿੰਗ, ਐਸਕੁਆਰ 02-09-1905 28-03-1906
86 ਐੱਚ. ਏ. ਕੇਸਨ, ਐਸਕੁਆਰ 29-03-1906 27-03-1907
87 ਬੀ.ਐੱਚ.ਬਰਡ,ਐਸਕੁਆਰ 28-03-1907 18-04-1907
88 ਮੀਲਸ ਆਇਰਵਿੰਗ, ਐਸਕੁਆਰ 19-04-1907 03-03-1908
89 ਐੱਚ. ਏ. ਕੇਸਨ, ਐਸਕੁਆਰ 03-03-1908 13-04-1909
90 ਓ. ਐੱਫ. ਲਮਸਡਨ, ਐਸਕੁਆਰ 14-04-1909 27-07-1911
91 ਆਰ. ਬੀ. ਵ੍ਹਾਈਟਹੈਡ, ਐਸਕੁਆਰ 28-07-1911 22-10-1911
92 ਓ. ਐੱਫ. ਲਮਸਡਨ, ਐਸਕੁਆਰ 23-10-1911 12-10-1911
93 ਲੈਫਟੀ. ਕਰਨਲ ਸੀ.ਡੀ. ਐਗਰਟਨ, ਆਈ. ਏ. 13-10-1911 18-02-1912
94 ਪੀ.ਏਲ. ਬਾਰਕਰ, ਐਸਕੁਆਰ 19-02-1912 26-04-1912
95 ਐੱਚ.ਡੀ. ਕਰਾਲਕ, ਐਸਕੁਆਰ 27-04-1912 18-05-1912
96 ਜੇ. ਏਡਸਨ, ਐਸਕੁਆਰ 19-05-1912 03-10-1912
97 ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਕਰਨਲ ਸੀ.ਆਰ. ਐਗਰਟਨ 04-10-1912 1913
98 ਸੀ. ਐੱਮ. ਕਿੰਗ 1913 1916
99 ਮੀਲਸ ਇਰਵਿੰਗ 24-02-1919 05-08-1919
100 ਹੈਨਰੀ ਡੈਫਿਲਡ ਕ੍ਰਿਕ 02-02-1921 26-05-1921
101 ਜੇ.ਐਮ. ਡਨਨੇਟ 27-05-1921 14-11-1923
102 ਐੱਫ. ਐਚ. ਪਕਲ 15-11-1923 20-04-1928
103 ਆਰ. ਐਚ. ਕ੍ਰੰਪ 17-04-1928 1929
104 ਡਬਲਯੂ. ਜੀ. ਬ੍ਰੈਡਫੋਰਡ 1929 14-06-1930
105 ਆਰ. ਐਚ. ਕ੍ਰੰਪ 14-06-1930 01-12-1930
106 ਏ.ਵੀ ਅਸਕਇੰਥ 01-12-1930 01-09-1931
107 ਜੀ.ਐਮ. ਜੇਨਕਿੰਸ 01-09-1931 04-11-1931
108 ਜੇ.ਡੀ. ਪੈਨੀ 04-11-1931 02-01-1932
109 ਏ.ਮੈਕਫ਼ਾਰ ਕਵਹਾਰ 28-02-1933 18-07-1934
110 ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਈਜੈਟ ਰਾਏ 18-07-1934 31-08-1934
111 ਏ.ਮੈਕਫ਼ਾਰ ਕਵਹਾਰ 31-01-1934 01-07-1936
112 ਆਈ.ਈ.ਜੋਨਜ਼ 01-07-1936 02-09-1936
113 ਏ.ਏ. ਮੈਕਡੋਨਲਡ 02-09-1936 28-11-1938
114 ਆਈ.ਈ.ਜੋਨਜ਼ 28-11-1938 2-10-1939
115 ਏ.ਏ. ਮੈਕਡੋਨਲਡ 02-10-1939 22-08-1941
116 ਸ਼ੀ. ਸੁੰਦਰ ਦਾਸ 22-08-1941 25-09-1941
117 ਈ.ਡੀ.ਮੁੂਨ 25-09-1941 09-07-1943
118 ਸ਼ੀ. ਰੋਸਾਮ ਲਾਲ 09-07-1943 16-07-1943
119 ਐਲ.ਡੀ. ਐਡੀਸਨ 16-07-1943 22-04-1946
120 ਜੇ.ਡੀ ਫਰੈਜ਼ਰ 22-04-1946 22-05-1947
121 ਸ਼ੀ. ਜੀ.ਐਮ. ਬਰਾਡੇਰ ਆਈ.ਜੀ.ਐਸ. 24-05-1947 22-08-1947
122 ਸ਼ੀ. ਨੁਕੁੱਲ ਸੇਨ.ਆਈ.ਸੀ.ਐਸ. 23-08-1947 06-10-1947
123 ਸ਼ੀ. ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੀ. ਸੀ. ਐਸ. 07-10-1947 10-10-1947
124 ਸ਼ੀ. ਬੀ.ਐਸ. ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਆਈ.ਏ.ਐਸ. 11-10-1947 11-07-1952
125 ਸ੍ਰੀ. ਐਨ. ਐਨ. ਕਸ਼ਯਪ ਆਈ.ਸੀ. ਐਸ 12-07-1952 14-10-1953
126 ਸ੍ਰੀ. ਆਰ ਐਨ. ਚੋਪੜਾ ਆਈ.ਸੀ. ਐਸ 15-10-1953 22-09-1954
127 ਸ੍ਰੀ. ਐਸ.ਕੇ. ਸ਼ਿਹਬਰ ਆਈ.ਏ. ਐਸ. 23-09-1954 27-05-1956
128 ਸ੍ਰੀ. ਐੱਚ.ਬੀ. ਲਾਲ ਆਈ ਏ ਐਸ 28-05-1956 02-12-1957
129 ਸ੍ਰੀ. ਏ. ਐਨ. ਕਸ਼ਯਪ ਆਈ.ਏ.ਐਸ. 03-12-1957 08-06-1958
130 ਸ੍ਰੀ. ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਆਈ.ਏ. ਐਸ. 09-06-1958 31-05-1960
131 ਸ੍ਰੀ. ਐੱਚ. ਐਸ. ਅਚ ਰੇਜਾ ਆਈ.ਏ. ਐਸ. 01-06-1960 08-05-1961
132 ਸ੍ਰੀ. ਸੁੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੀ. ਸੀ. ਐਸ. 09-05-1961 18-11-1962
133 ਸ੍ਰੀ. ਪੀ ਐਨ. ਭੱਲਾ ਆਈ. ਏ. ਐਸ 19-11-1962 16-05-1964
134 ਸ੍ਰੀ. ਲੱਲ ਸਿੰਘ ਔਜਲਾ ਪੀ ਐਸ ਐਸ 17-5-1964 30-6-1964
135 ਸ੍ਰੀ. ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਆਈ. ਏ. ਐਸ 01-07-1964 08-07-1965
136 ਸ੍ਰੀ. ਐਸ.ਐਸ. ਬੇਦੀ ਆਈ.ਏ. ਐਸ. 09-07-1965 15-12-1966
137 ਸ੍ਰੀ. ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਆਈ.ਏ. ਐਸ. 16-12-1966 09-05-1969
138 ਸ੍ਰੀ. ਕੇ. ਐਸ ਬੈਨਸ ਆਈ.ਏ. ਐਸ. 10-05-1969 26-08-1971
139 ਸ੍ਰੀ. ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਆਈ. ਏ. ਐਸ 27-08-1971 15-10-1975
140 ਸ੍ਰੀ. ਜੇ. ਡੀ. ਖੰਨਾ ਆਈ.ਏ.ਐਸ. 16-10-1975 21-04-1977
141 ਸ੍ਰੀ. ਕੇ. ਐਸ. ਜੰਜੁਆ ਆਈ.ਏ.ਐਸ. 22-04-1977 16-04-1978
142 ਸ੍ਰੀ. ਜੈ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਆਈ. ਏ. ਐਸ 16-04-1978 24-04-1980
143 ਸ੍ਰੀ. ਬਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਆਈ. ਏ. ਐਸ 25-04-1980 27-08-1980
144 ਸ੍ਰੀ. ਐਸ ਐਮ ਐਸ ਚਹਿਲ ਆਈ.ਏ.ਐਸ. 27-08-1980 27-08-1981
145 ਸ੍ਰੀ. ਸਰਦਾਰ ਸਿੰਘ ਆਈ. ਏ. ਐਸ 27-08-1981 15-07-1983
146 ਸ੍ਰੀ. ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਆਈ.ਏ.ਐਸ. 16-07-1983 03-06-1984
147 ਸ੍ਰੀ. ਰਮੇਸ਼ ਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੰਦੇਰ ਆਈ. ਏ. ਐਸ 04-06-1984 06-07-1987
148 ਸ੍ਰੀ. ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਆਈ. ਏ. ਐਸ 07-07-1987 10-05-1992
149 ਸ੍ਰੀ. ਕਰਣਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਆਈ. ਏ. ਐਸ 11-05-1992 11-08-1996
150 ਸ੍ਰੀ. ਏ. ਐਸ. ਚਠਵਾਲ ਆਈ. ਏ. ਐਸ 12-08-1996 29-08-1996
151 ਸ੍ਰੀ. ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਆਈ. ਏ. ਐਸ 30-08-1996 13-07-1998
152 ਸ੍ਰੀ. ਨਰਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਆਈ.ਏ. ਐਸ. 13-07-1998 10-01-2002
153 ਸ੍ਰੀ. ਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੁਰੀ ਆਈ.ਏ.ਐਸ. 10-01-2002 07-11-2002
154 ਸ੍ਰੀ. ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਆਈ. ਏ. ਐਸ 07-11-2002 20-05-2003
155 ਸ੍ਰੀ. ਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਆਈ. ਏ. ਐਸ 20-05-2003 23-12-2004
156 ਸ੍ਰੀ.  ਕਿਰਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਆਈ. ਏ. ਐਸ 23-12-2004 19-03-2007
157 ਸ੍ਰੀ. ਕਾਹਨ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂੰ ਆਈ ਏ ਐਸ 19-03-2007 18-05-2008
158 ਸ੍ਰੀ. ਤੇਜਵੀਰ ਸਿੰਘ ਆਈ. ਏ. ਐਸ 18-05-2008 29-05-2008
159 ਸ੍ਰੀ. ਕਾਹਨ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂੰ ਆਈ ਏ ਐਸ 02-06-2008 10-09-2008
160 ਸ੍ਰੀ. ਖੁਸ਼ੀ ਰਾਮ ਆਈ ਏ ਐਸ 13-09-2008 01-10-2008
161 ਸ੍ਰੀ. ਕਾਹਨ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂੰ ਆਈ ਏ ਐਸ 02-10-2008 10-02-2009
162 ਸ੍ਰੀ. ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ, ਆਈ. ਏ. ਐਸ 10-2-2009 25-05-2009
163 ਸ੍ਰੀ. ਕਾਹਨ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂੰ ਆਈ ਏ ਐਸ 25-05-2009 16-06-2011
164 ਸ੍ਰੀ. ਰਜਤ ਅਗਰਵਾਲ ਆਈ  ਏ ਐਸ 16-06-2011 02-07-2012
165 ਸ੍ਰੀ. ਪ੍ਰਿਯੰਕ ਭਾਰਤੀ ਆਈ. ਏ. ਐਸ 02-07-2012 27-08-2012
166 ਸ੍ਰੀ. ਰਜਤ ਅਗਰਵਾਲ ਆਈ  ਏ ਐਸ 27-08-2012 14-09-2013
167 ਸ੍ਰੀ. ਰਵੀ ਭਗਤ ਆਈ. ਏ. ਐਸ 19-09-2013 31-05-2015
168 ਸ੍ਰੀ. ਪ੍ਰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਸਭਾਰਵਾਲ ਆਈ  ਏ ਐਸ 01-06-2015 17-07-2015
169 ਸ੍ਰੀ. ਰਵੀ ਭਗਤ ਆਈ. ਏ. ਐਸ 20-07-2015 01-02-2016
170 ਸ੍ਰੀ. ਵਰੁਣ ਰੂਜ਼ਮ ਆਈ. ਏ. ਐਸ 02-02-2016 09-11-2016
171 ਸ੍ਰੀ. ਬਸੰਤ ਗਰਗ ਆਈ. ਏ ਐਸ 14-11-2016 17-03-2017
172 ਸ੍ਰੀ. ਕਮਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸੰਘਾ ਆਈ. ਏ.ਐਸ 17-03-2017 18-02-2019
173 ਸ੍ਰੀ. ਸ਼ਿਵਦੁਲਾਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਆਈ. ਏ.ਐਸ 18-02-2019 31-07-2020
174 ਸ਼੍ਰੀ. ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ, ਆਈ.ਏ.ਐਸ 31-07-2020 05-04-2022
175 ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸੂਦਨ , ਆਈ.ਏ.ਐੱਸ 05-04-2022 24-05-2023
176 ਸ਼੍ਰੀ. ਅਮਿਤ ਤਲਵਾੜ, ਆਈ.ਏ.ਐਸ 24-05-2023 16-10-2023
177 ਸ਼੍ਰੀ ਘਨਸ਼ਾਮ ਥੋਰੀ , ਆਈ.ਏ.ਐੱਸ 17-10-2023