ਬੰਦ ਕਰੋ

ਟੀਕਾਕਰਣ

ਟੀਕਾਕਰਣ ਲਈ ਮੈਗਾ ਟੀਕਾਕਰਨ ਕੈਂਪ( ਮਿਤੀ 03-07-2021) 

ਦੇਖਣ ਲਈ ਕਲਿਕ ਕਰੋ (PDF 211 KB)

ਕੋਵਿਡ -19 ਟੀਕਾਕਰਨ ਕੇਂਦਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ

ਅੱਜ ਦੇ ਕਾਰਜ-ਕ੍ਰਮ ਲਈ ਕਲਿਕ ਕਰੋ

ਕਰੋ ਅਤੇ ਨਾ ਕਰੋ

ਦੇਖਣ ਲਈ ਕਲਿਕ ਕਰੋ (PDF 595kb)

ਕੋਵਿਡ -19 ਟੀਕਾਕਰਨ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਹਿਰੀ
ਦੇਖਣ ਲਈ ਕਲਿਕ ਕਰੋ (PDF 170kb)
ਕੋਵਿਡ -19 ਟੀਕਾਕਰਨ ਕੇਂਦਰ ਦਿਹਾਤੀ
ਦੇਖਣ ਲਈ ਕਲਿਕ ਕਰੋ (PDF 90kb)
ਕੀ ਮੈਂ ਯੋਗ ਹਾਂ
ਦੇਖਣ ਲਈ ਕਲਿਕ ਕਰੋ (PDF 520kb)
ਨਿਰਦੇਸ਼(FAQ)
ਦੇਖਣ ਲਈ ਕਲਿਕ ਕਰੋ