ਬੰਦ ਕਰੋ

ਕਰਮਚਾਰੀ ਕਾਰਨਰ

ਜੂਨੀਅਰ ਸਹਾਇਕ , ਕਲਰਕਾਂ ਅਤੇ ਦਰਜਾ IV ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਅਤੇ ਤਾਇਨਾਤੀ ਦੇ ਹੁਕਮ (ਮਿਤੀ- 18-08-2022)

ਸੀਨੀਅਰ ਸਹਾਇਕ, ਸਟੈਨੋ-ਗ੍ਰਾਫਰ, ਜੂਨੀਅਰ ਸਹਾਇਕ , ਕਲਰਕਾਂ ਅਤੇ ਦਰਜਾ IV ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਅਤੇ ਤਾਇਨਾਤੀ ਦੇ ਹੁਕਮ (ਮਿਤੀ- 02-08-2022)

ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਗ੍ਰੇਡ-2, ਸੀਨੀਅਰ ਸਹਾਇਕ, ਸਟੈਨੋ-ਗ੍ਰਾਫਰ, ਜੂਨੀਅਰ ਸਹਾਇਕ ਅਤੇ ਕਲਰਕਾਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਅਤੇ ਤਾਇਨਾਤੀ ਦੇ ਹੁਕਮ (ਮਿਤੀ- 27-07-2022)

ਡੀ ਸੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਚਾਰਜ ਦੇਣ ਦੇ ਹੁਕਮ (ਮਿਤੀ-20-07-2022)

ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਗੋ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਅਤੇ ਪੋਸਟਿੰਗ ਆਰਡਰ – ਅੱਪਡੇਟ (ਮਿਤੀ-18-07-2022)

ਕਾਨੂਗੋ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਅਤੇ ਤਾਇਨਾਤੀ ਦੇ ਹੁਕਮ (ਮਿਤੀ-15-07-2022)

ਪਟਵਾਰੀ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਅਤੇ ਤਾਇਨਾਤੀ ਦੇ ਹੁਕਮ (ਮਿਤੀ-15-07-2022)

ਜੂਨੀਅਰ ਸਕੇਲ ਸਟੈਨੋਗ੍ਰਾਫਰ / ਸਟੈਨੋ-ਟਾਈਪਿਸਟ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਅਤੇ ਤਾਇਨਾਤੀ ਦੇ ਹੁਕਮ (ਮਿਤੀ-14-07-2022) 

ਡਰਾਈਵਰ, ਸੇਵਾਦਾਰ ਅਤੇ ਦਰਜਾ IV ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਅਤੇ ਤਾਇਨਾਤੀ ਦੇ ਹੁਕਮ (ਮਿਤੀ-14-07-2022)

ਸੀਨੀਅਰ ਸਹਾਇਕ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਅਤੇ ਤਾਇਨਾਤੀ ਦੇ ਹੁਕਮ (ਮਿਤੀ-14-07-2022)

ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਗ੍ਰੇਡ-2 (ਜਨਰਲ) ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਅਤੇ ਤਾਇਨਾਤੀ ਦੇ ਹੁਕਮ (ਮਿਤੀ-14-07-2022)

ਜੂਨੀਅਰ ਸਹਾਇਕ ਅਤੇ ਕਲਰਕ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਅਤੇ ਤਾਇਨਾਤੀ ਦੇ ਹੁਕਮ (ਮਿਤੀ-14-07-2022)

ਡੀ ਸੀ ਦਫਤਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਦਰਜਾ 3 ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸੀਨੀਆਰਤਾ ਸੂਚੀ  (ਮਿਤੀ-31-03-2022)

ਡੀ ਸੀ ਦਫਤਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਜੂਨੀਅਰ ਸਕੇਲ ਸਟੈਨੋਗ੍ਰਾਫਰ ਦੀ ਸੀਨੀਆਰਤਾ ਸੂਚੀ  (ਮਿਤੀ-31-03-2022)

ਡੀ ਸੀ ਦਫਤਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਦੀ ਸੀਨੀਆਰਤਾ ਸੂਚੀ  (ਮਿਤੀ-31-03-2022)