ਬੰਦ ਕਰੋ

ਈ-ਪਾਸ

ਅਰਜ਼ੀ ਲਈ: (ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦੋਲਨ ਲਈ) ਲਾਕਡਾਉਨ ਪਾਸ (ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ)
  (ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਦੁਆਰਾ ਯਾਤਰਾ / ਆਵਾਜਾਈ ਲਈ) ਈ-ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ (ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ)