ਬੰਦ ਕਰੋ

ਈ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਸੇਵਾ

ਪੰਜਾਬ ਈ-ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਸੇਵਾ ਇੱਕ ਆਨਲਾਈਨ ਪੋਰਟਲ ਹੈ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਈ-ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੁਆਰਾ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਨਿਰੰਤਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਾਗਰਿਕ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ (ਜੀ.ਸੀ.ਸੀ.) ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ

ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਜਾਉ

http://edistrict.punjabgovt.gov.in/EDA/Landing.aspx