ਬੰਦ ਕਰੋ

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਡੈਂਟਲ ਕਾਲੇਜ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਅਮ੍ਰਿਤਸਰ

ਮਜੀਠਾ ਰੋਡ, ਐਸਐਸਐਸਐਸ ਚੌਕ


ਫ਼ੋਨ : 1832223235
ਵੈੱਬਸਾਈਟ : http://www.gdcaritsar.com
ਵਰਗ/ਕਿਸਮ: ਜਨਤਕ
ਪਿੰਨ ਕੋਡ: 143001