ਬੰਦ ਕਰੋ

ਕਾਲੇਜ ਆਫ਼ ਲੈਬ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ

ਮੈਡੀਕਲ ਐਨਕਲੇਵ


ਫ਼ੋਨ : 0183-2426918
ਵੈੱਬਸਾਈਟ : http://gm.edu.in
ਵਰਗ/ਕਿਸਮ: ਜਨਤਕ
ਪਿੰਨ ਕੋਡ: 143001