ਬੰਦ ਕਰੋ

ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਪੇ ਔਨਲਾਈਨ

ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰੋ

ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ

ਵਿਜ਼ਿਟ: http://amritsarcorp.in/user_login.html

ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ

ਸਥਾਨ : ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਜ਼ੋਨ ਆਫਿਸ | ਸ਼ਹਿਰ : ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ | ਪਿੰਨ ਕੋਡ : 143001