ਬੰਦ ਕਰੋ

ਉੱਪਲ ਨਿਊਰੋ ਹਸਪਤਾਲ

4, ਸ਼ਿਵਾਜੀ ਪਾਰਕ ਰੋਡ, ਨੇੜੇ ਐਸਬੀਆਈ, ਰਾਣੀ ਕਾ ਬਾਗ, ਕੈਨੇਡੀ ਐਵੀਨਿਊ


ਫ਼ੋਨ : 9814059696
ਵੈੱਬਸਾਈਟ : http://uppalneurohospital.com
ਵਰਗ/ਕਿਸਮ: ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ
ਪਿੰਨ ਕੋਡ: 143001