ਬੰਦ ਕਰੋ

ਸਖੀ ਵਨ ਸਟਾਪ ਸੈਂਟਰ – ਭਰਤੀ

ਸਖੀ ਵਨ ਸਟਾਪ ਸੈਂਟਰ – ਭਰਤੀ
ਸਿਰਲੇਖ ਵਰਣਨ ਤਾਰੀਖ ਸ਼ੁਰੂ ਅੰਤ ਦੀ ਮਿਤੀ ਮਿਸਲ
ਸਖੀ ਵਨ ਸਟਾਪ ਸੈਂਟਰ – ਭਰਤੀ

ਵਨ ਸਟਾਪ ਸੈਂਟਰ ਦੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਲਈ ਯੋਗ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨੈ-ਪੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ (ਸੈਂਟਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ, ਕੇਸ ਵਰਕਰ, ਵਕੀਲ, ਸਲਾਹਕਾਰ).

26/06/2019 24/07/2019 ਦੇਖੋ (3 MB)