ਬੰਦ ਕਰੋ

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾ-ਗ੍ਰਾਮਿਨ ਅਧੀਨ ਟਾਈਪਿੰਗ ਟੈਸਟ ਦੇ ਨਤੀਜੇ.

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾ-ਗ੍ਰਾਮਿਨ ਅਧੀਨ ਟਾਈਪਿੰਗ ਟੈਸਟ ਦੇ ਨਤੀਜੇ.
ਸਿਰਲੇਖ ਵਰਣਨ ਤਾਰੀਖ ਸ਼ੁਰੂ ਅੰਤ ਦੀ ਮਿਤੀ ਮਿਸਲ
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾ-ਗ੍ਰਾਮਿਨ ਅਧੀਨ ਟਾਈਪਿੰਗ ਟੈਸਟ ਦੇ ਨਤੀਜੇ.

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾ – ਅਧੀਨ ਬਲਾਕ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ (ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਐਮ.ਆਈ.ਐਸ.) ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬੀ ਅਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਟਾਈਪਿੰਗ ਟੈਸਟ ਦੇ ਨਤੀਜੇ.

07/12/2018 31/12/2018 ਦੇਖੋ (193 KB)