ਬੰਦ ਕਰੋ

ਡੀ.ਐਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵੱਲੋਂ ਖਤਰਨਾਕ/ਰਸਾਇਣਕ ਪਟਾਕਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਚਣ/ਖਰੀਦਣ, ਸਟੋਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਾੜਨ ‘ਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਪਾਬੰਦੀ ਦੇ ਹੁਕਮ। ਸਿਰਫ਼ ਹਰੇ ਕਰੈਕਰ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ।

ਡੀ.ਐਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵੱਲੋਂ ਖਤਰਨਾਕ/ਰਸਾਇਣਕ ਪਟਾਕਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਚਣ/ਖਰੀਦਣ, ਸਟੋਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਾੜਨ ‘ਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਪਾਬੰਦੀ ਦੇ ਹੁਕਮ। ਸਿਰਫ਼ ਹਰੇ ਕਰੈਕਰ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ।
ਸਿਰਲੇਖ ਵਰਣਨ ਤਾਰੀਖ ਸ਼ੁਰੂ ਅੰਤ ਦੀ ਮਿਤੀ ਮਿਸਲ
ਡੀ.ਐਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵੱਲੋਂ ਖਤਰਨਾਕ/ਰਸਾਇਣਕ ਪਟਾਕਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਚਣ/ਖਰੀਦਣ, ਸਟੋਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਾੜਨ ‘ਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਪਾਬੰਦੀ ਦੇ ਹੁਕਮ। ਸਿਰਫ਼ ਹਰੇ ਕਰੈਕਰ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ।

ਦੀਵਾਲੀ, ਗੁਰਪੁਰਬ, ਕ੍ਰਿਸਮਿਸ, ਨਵੇਂ ਸਾਲ ‘ਤੇ ਪਟਾਕੇ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਸਮਾਂ।

10/11/2023 31/12/2023 ਦੇਖੋ (679 KB)