ਬੰਦ ਕਰੋ

ਡੀਐਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵੱਲੋਂ ਸੜਕ ’ਤੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਸਬੰਧੀ ਹੁਕਮ

ਡੀਐਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵੱਲੋਂ ਸੜਕ ’ਤੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਸਬੰਧੀ ਹੁਕਮ
ਸਿਰਲੇਖ ਵਰਣਨ ਤਾਰੀਖ ਸ਼ੁਰੂ ਅੰਤ ਦੀ ਮਿਤੀ ਮਿਸਲ
ਡੀਐਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵੱਲੋਂ ਸੜਕ ’ਤੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਸਬੰਧੀ ਹੁਕਮ

 ’ਤੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਸਬੰਧੀ ਹੁਕਮ

06/08/2022 07/11/2022 ਦੇਖੋ (535 KB)