ਬੰਦ ਕਰੋ

ਡੀਐਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵੱਲੋਂ ਅੱਠਵੀਂ, ਦਸਵੀਂ ਅਤੇ ਬਾਰਵੀ ਦੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕੇਂਦਰਾਂ ਨੇੜੇ 20-02-2023 ਤੋਂ 20-04-2023 ਤੱਕ ਸੀਆਰਪੀਸੀ 144 ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ

ਡੀਐਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵੱਲੋਂ ਅੱਠਵੀਂ, ਦਸਵੀਂ ਅਤੇ ਬਾਰਵੀ ਦੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕੇਂਦਰਾਂ ਨੇੜੇ 20-02-2023 ਤੋਂ 20-04-2023 ਤੱਕ ਸੀਆਰਪੀਸੀ 144 ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ
ਸਿਰਲੇਖ ਵਰਣਨ ਤਾਰੀਖ ਸ਼ੁਰੂ ਅੰਤ ਦੀ ਮਿਤੀ ਮਿਸਲ
ਡੀਐਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵੱਲੋਂ ਅੱਠਵੀਂ, ਦਸਵੀਂ ਅਤੇ ਬਾਰਵੀ ਦੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕੇਂਦਰਾਂ ਨੇੜੇ 20-02-2023 ਤੋਂ 20-04-2023 ਤੱਕ ਸੀਆਰਪੀਸੀ 144 ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ

20-02-2023 ਤੋਂ 20-04-2023 ਤੱਕ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ CRPC 144 ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ

20/02/2023 20/04/2023 ਦੇਖੋ (450 KB)